Aktualności

27 lutego 2017r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował informację o sprawach sądowych ze skarg Prezesa Urzędu na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzucaniu odwołań wniesionych w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych – link

 

Pod tym adresem dostępny jest Informator UZP nr 4/2016

 

4 stycznia 2017r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań treść dostępna – tutaj

 

Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych po zmianach, które wchodzą w życie w dniu 14 grudnia 2016r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 października 2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920). Więcej informacji tutaj

 

W dniu 9 grudnia 2016r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował projekt Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

 

3 listopada 2016r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą treści przepisu art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę – więcej informacji tutaj

 

Urząd Zamówień Publicznych informuje o zmianach w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych – więcej informacji tutaj

 

Nowe akty wykonawcze w związku z nowelizacją Pzp opublikowane w Dzienniku Ustaw:

– rozporządzenie dotyczące wykazu usług w dziedzinie obronności

– rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania

– roporządzenie w sprawie ogłoszeń zamieszczanych BZP

– rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych

 

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów dostępne również tutaj

 

Nowelizacja Pzp opublikowana w Dzienniku Ustaw – większość przepisów wchodzi w życie za 14 dni, czyli 28 lipca 2016r.

 

 

Prezydent RP podpisał nowelizację Pzp – tutaj

 

 

Ostateczny tekst Pzp po poprawkach Senatu – tutaj

 

22 czerwca 2016r. Sejm głosował nad poprawiami Senatu do Pzp – informacje dotyczące głosowań

 

Senat wprowadził 120 poprawek do Pzp

 

 

Posiedzenie Senatu w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych – 8 czerwca 2016r. godz. 11.00

 

 

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych już w Senacie – druk nr 174 

 

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. – druki sejmowe:

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B5E8EBF7E363F4F1C1257FB000289263/%24File/489.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96D48B8ADF4A1AEAC1257FB1004820FD/%24File/489-A.pdf

 

 

Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – więcej informacji tutaj 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU